Syahrudin Sarunai

Lokbaintan sich hin- und herbewegender Markt StockfotoLokbaintan sich hin- und herbewegender MarktRumpiang Brücke StockbildRumpiang Brücke